📞 0789.350.999
Menu
Liên hệ Hotline

© NguyenDaiHoc.com

Cảm ơn ơn vị khách hàng trùn quế ở Quảng Ngãi

Tiền trùn quế

Cảm ơn Trần Tiến ở Quảng Nam đã đặt mua 20 kg nhưng khi quyết định mua thì lấy 60kg trùn quế sinh khối. Và đây là khoản hoa hồng mình được hưởng (xưa thì giao hàng từ Đăk Lăk đi, giờ thì đã có hàng ở Miền Trung)

Cảm ơn Vũ Trụ!

Mời bạn nhận xét